FUNDUSZE UNIJNE

Index Copernicus sp. z o. o. realizuje umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-14-588/13-00 współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Pod nazwą: "Elektroniczne Wydawnictwo Czasopism Naukowych - system Index Copernicus sp. z o.o."